علی بهشتی روی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1سازوکارعملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1397/07/15
2معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1397/07/05
3معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1397/08/04
4سازوکارعملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1397/08/29
5سازوکارعملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1397/10/07
6معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1397/10/27
7معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1397/12/03
8سازوکارعملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1397/11/11
9سازوکارعملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/02/12
10سازوکارعملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/03/23
11معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/04/13
12معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/04/28
13معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/05/03
14سازوکارعملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/05/11
15معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/07/11
16معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/07/26
17ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادارپذیرش سفارش مشتریان1398/07/25
18سازوکارعملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/06/28
19سازوکارعملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/08/24
20معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/09/28
21معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/10/13
22سازوکارعملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/10/05
23معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/10/19
24سازوکارعملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/10/26
25معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/11/24
26سازوکارعملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/12/01
27سازو کار عملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/02/25
28معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/04/05
29معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/04/19
30معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/04/12
31سازو کار عملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/04/26
32معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/05/09
33سازو کار عملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/05/23
34معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/05/30
35معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/06/27
36معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/06/20
37سازو کار عملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/06/13
38معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/07/03