علی بهشتی روی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1سازوکارعملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1397/07/15
2معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1397/07/05
3معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1397/08/04
4سازوکارعملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1397/08/29
5سازوکارعملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1397/10/07
6معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1397/10/27
7معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1397/12/03
8سازوکارعملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1397/11/11
9سازوکارعملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/02/12
10سازوکارعملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/03/23
11معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/04/13
12معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/04/28
13معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/05/03
14سازوکارعملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/05/11
15معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/07/11
16معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/07/26
17ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادارپذیرش سفارش مشتریان1398/07/25
18سازوکارعملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/06/28
19سازوکارعملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/08/24
20معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/09/28
21معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/10/13
22سازوکارعملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/10/05
23معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/10/19
24سازوکارعملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/10/26
25معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/11/24
26سازوکارعملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/12/01
27سازو کار عملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/02/25
28معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/04/05
29معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/04/19
30معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/04/12
31سازو کار عملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/04/26
32معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/05/09
33سازو کار عملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/05/23
34معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/05/30
35معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/06/27
36معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/06/20
37سازو کار عملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/06/13
38معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/07/03
39سازو کار عملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/07/10
40معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/09/20
41سازو کار عملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/09/06
42معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/10/23
43معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/11/16
44سازو کار عملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/11/09
45سازو کار عملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/11/30
46سازو کار عملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/01/21
47سازو کار عملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/02/04
48سازو کار عملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/03/28
49سازو کار عملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/04/19
50معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1400/05/14
51معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1400/05/14
52معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1400/06/27
53معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1400/06/20
54سازو کار عملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/07/03
55سازو کار عملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/08/22
56سازو کار عملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/09/13
57سازو کار عملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/09/20
58معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1400/08/27
59معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1400/08/27
60سازو کار عملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/10/04
61سازو کار عملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/11/08
62سازو کار عملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/11/16
63معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1400/11/30
64سازو کار عملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/12/06
65سازوکار عملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1401/02/02
66سازوکار عملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1401/02/23
67سازوکار عملیاتی معاملات اوراق تامین مالیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1401/04/10