دکتر سعید حاجی پور

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1فهم و تحلیل صورتهای مالیدوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1400/03/02
2فهم و تحلیل صورتهای مالیدوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1400/05/09
3فهم و تحلیل صورتهای مالیدوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1400/07/10
4فهم و تحلیل صورتهای مالیدوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1400/08/13
5فهم و تحلیل صورتهای مالیدوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1400/09/24
6فهم و تحلیل صورتهای مالیدوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1401/02/17
7فهم و تحلیل صورتهای مالیدوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1401/05/01
8فهم و تحلیل صورتهای مالیدوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1401/04/08