استاد گرجی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1400/06/20