علیرضا نداف

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/04/06
2قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/04/28
3قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/05/11
4قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/06/28
5قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/07/26
6قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/09/21
7قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/10/13
8قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/10/26
9قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/11/17
10قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/03/22
11قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/04/19
12قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/03/29
13قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/05/02
14قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/05/16