علیرضا نداف

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/04/06
2قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/04/28
3قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/05/11
4قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/06/28
5قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/07/26
6قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/09/21
7قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/10/13
8قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/10/26
9قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1398/11/17
10قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/03/22
11قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/04/19
12قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/03/29
13قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/04/26
14قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/05/16
15قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/06/13
16قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/06/27
17قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/07/10
18قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/09/06
19قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/10/23
20قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1399/11/23
21قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1400/05/14
22قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1400/05/13
23قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1400/09/04
24قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1400/11/27