سرکار خانم حکمت

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1مقررات مشاوره و سبدگردانینظارت و کنترل داخلی1399/11/24
2مقررات مشاوره و سبدگردانینظارت و کنترل داخلی1400/04/10
3مقررات مشاوره و سبدگردانینظارت و کنترل داخلی1400/05/22