سحر گلکاری حق

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1400/03/29
2مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1400/05/11
3مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1400/05/12
4مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1400/05/09
5مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1400/06/22
6مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1400/06/23
7مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1400/07/21
8مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1400/07/18
9مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1400/09/05
10مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1400/08/30
11مدیریت ارتباط با مشتریانCRM(کد5_آنلاین)دوره های عمومی بازار سرمایه1401/03/19
12مدیریت ارتباط با مشتریانCRM(کد6_آنلاین)دوره های عمومی بازار سرمایه1401/04/02
13مدیریت ارتباط با مشتریانCRM(کد6_حضوری)دوره های عمومی بازار سرمایه1401/04/02