سحر گلکاری حق

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1400/03/29
2مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1400/05/11
3مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1400/05/12
4مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1400/05/09
5مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1400/06/22
6مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1400/06/23
7مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1400/07/21
8مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1400/07/18
9مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1400/09/05
10مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1400/08/30