سید محمدرضا حسینی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1400/06/25
2قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1400/06/25
3قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1400/08/30
4قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهنظارت و کنترل داخلی1400/10/20
5قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1400/12/01