علی حاجتیان فومنی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1روش های نوین و کاربردی نگارش مکاتبات اداری(کد3_آنلاین)دوره های عمومی بازار سرمایه1401/04/09
2روش های نوین و کاربردی نگارش مکاتبات اداری(کد3_حضوری)دوره های عمومی بازار سرمایه1401/04/09