حسین محسنی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه اینظارت و کنترل داخلی1399/12/01
2اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1400/06/22
3اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1400/08/29
4اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه اینظارت و کنترل داخلی1400/10/23
5اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1400/10/18
6اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1400/11/28