مهدی دلبری

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1تحلیل بنیادی مقدماتی(آنلاین-کد1)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/04/01
2تحلیل بنیادی مقدماتی(آنلاین-کد2)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/08/18