حمید مرتضی کوشکی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1تحلیل بنیادی مقدماتی (نوبت دوم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/05/17
2تحلیل بنیادی مقدماتی (نوبت چهارم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/07/06
3تحلیل بنیادی مقدماتی سطح 1(نوبت هفتم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/10/08
4تحلیل بنیادی میانی(سطح2)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/10/14