بهنام بهزادفر

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1آشنایی با سرمایه گذاری در بورسدوره های عمومی بازار سرمایه1397/05/26
2مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای مالیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس1397/10/01
3مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس1397/10/28
4اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1397/07/15
5اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1397/07/19
6اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1397/08/04
7آشنایی با بورس مجازی (کد3)سمینارها و دوره های مجازی1397/07/07
8اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1397/08/29
9اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه اینظارت و کنترل داخلی شرکت های کارگزاری1397/09/22
10اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه اینظارت و کنترل داخلی شرکت های کارگزاری1397/10/14
11اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1397/10/06
12اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1397/11/04
13اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1397/11/04
14اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1397/11/11
15اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1397/12/03
16اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1397/11/25
17اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1397/11/12
18آشنایی با سرمایه گذاری در بورس - کد7دوره های عمومی بازار سرمایه1397/12/10
19مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای مالیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
20مباحث پیشرفته سرمایه گذاریمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
21اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/02/13
22آشنایی با سرمایه گذاری در بورسدوره های عمومی بازار سرمایه1398/03/09
23اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/03/02
24اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/03/02
25اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/03/31
26اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/03/31
27اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/03/24
28اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1398/03/30
29اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1398/04/28
30اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/04/07
31اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/05/04
32اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/05/04
33اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1398/05/18
34اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/05/10
35اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/06/15
36اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/06/15
37اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/07/05
38اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/07/05
39اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/07/19
40اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1398/07/04
41اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1398/07/26
42اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/08/03
43اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/06/29
44اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه اینظارت و کنترل داخلی شرکت های کارگزاری1398/07/04
45اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه اینظارت و کنترل داخلی شرکت های کارگزاری1398/08/03
46اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/09/01
47اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/09/01
48اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/09/22
49اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/09/22
50اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/08/23
51آشنایی با سرمایه گذاری در بورس- نوبت هفتمدوره های عمومی بازار سرمایه1398/07/20
52اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1398/09/14
53اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1398/10/13
54آشنایی با سرمایه گذاری در بورس- نوبت هشتمدوره های عمومی بازار سرمایه1398/07/28
55اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه اینظارت و کنترل داخلی شرکت های کارگزاری1398/09/15
56اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه اینظارت و کنترل داخلی شرکت های کارگزاری1398/10/20
57اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/10/05
58اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/10/06
59اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/11/04
60اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/11/18
61اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/11/18
62اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1398/11/03
63اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/10/27
64اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/12/08
65آشنایی با سرمایه گذاری در بورس(نوبت یازدهم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/09/21
66اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/12/01
67اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1398/12/01
68اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/12/23
69اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/12/23
70اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/12/02