بهنام بهزادفر

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1آشنایی با سرمایه گذاری در بورسدوره های عمومی بازار سرمایه1397/05/26
2مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای مالیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس1397/10/01
3مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس1397/10/28
4اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1397/07/15
5اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1397/07/19
6اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1397/08/04
7اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1397/08/29
8اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه اینظارت و کنترل داخلی1397/09/22
9اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه اینظارت و کنترل داخلی1397/10/14
10اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1397/10/06
11اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1397/11/04
12اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1397/11/04
13اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1397/11/11
14اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1397/12/03
15اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1397/11/25
16اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1397/11/12
17آشنایی با سرمایه گذاری در بورس - کد7دوره های عمومی بازار سرمایه1397/12/10
18مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای مالیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
19مباحث پیشرفته سرمایه گذاریمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
20اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/02/13
21آشنایی با سرمایه گذاری در بورسدوره های عمومی بازار سرمایه1398/03/09
22اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/03/02
23اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/03/02
24اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/03/31
25اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/03/31
26اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/03/24
27اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1398/03/30
28اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1398/04/28
29اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/04/07
30اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/05/04
31اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/05/04
32اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1398/05/18
33اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/05/10
34اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/06/15
35اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/06/15
36اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/07/05
37اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/07/05
38اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/07/19
39اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1398/07/04
40اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1398/07/26
41اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/08/03
42اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/06/29
43مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای مالیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
44مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
45اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه اینظارت و کنترل داخلی1398/07/04
46اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه اینظارت و کنترل داخلی1398/08/03
47اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/09/01
48اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/09/01
49اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/09/22
50اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/09/22
51اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/08/23
52آشنایی با سرمایه گذاری در بورس- نوبت هفتمدوره های عمومی بازار سرمایه1398/07/20
53اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1398/09/14
54اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1398/10/13
55آشنایی با سرمایه گذاری در بورس- نوبت هشتمدوره های عمومی بازار سرمایه1398/07/28
56اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه اینظارت و کنترل داخلی1398/09/15
57اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه اینظارت و کنترل داخلی1398/10/20
58اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/10/05
59اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/10/06
60اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/11/04
61اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/11/18
62اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/11/18
63اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1398/11/03
64اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/10/27
65اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/12/08
66آشنایی با سرمایه گذاری در بورس(نوبت یازدهم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/09/21
67اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/12/01
68اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1398/12/02
69اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/12/23
70اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/12/23
71اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/12/02
72اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1399/03/01
73اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1399/03/22
74اصول اخلاقی و معیار های رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/02/26
75اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1399/03/30
76اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1399/04/19
77اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1399/04/05
78اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1399/04/06
79آشنایی با سرمایه گذاری در بورس(نوبت اول-آنلاین)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/02/27
80اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1399/04/13
81اصول اخلاقی و معیار های رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/04/19
82اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1399/04/27
83اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1399/05/16
84اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1399/05/17
85اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1399/05/09
86اصول اخلاقی و معیار های رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/05/24
87اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1399/05/23
88اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1399/06/13
89اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1399/05/09
90اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه اینظارت و کنترل داخلی1399/05/03
91اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1399/06/21
92اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1399/07/03
93اصول اخلاقی و معیار های رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/06/14
94اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1399/07/11
95اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1399/06/28
96اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1399/07/25
97اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1399/07/25
98اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1399/08/16
99اصول اخلاقی و معیار های رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/07/24
100اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1399/09/07
101اصول اخلاقی و معیار های رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/09/20
102اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1399/08/30
103اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1399/10/05
104اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1399/10/05
105اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1399/10/23
106اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان-
107اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1399/11/09
108اصول اخلاقی و معیار های رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/10/26
109اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/12/01
110اخلاقپذیرش سفارش مشتریان1399/01/01
111اخلاقنظارت و کنترل داخلی1399/01/24
112اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/01/25
113قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1400/01/18
114اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/02/08
115اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/03/26
116اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1400/04/01
117اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه اینظارت و کنترل داخلی1400/04/03
118اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/04/23
119اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1400/05/10
120اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1400/05/09
121اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1400/05/11
122اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1400/05/13
123اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1400/05/12
124اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه اینظارت و کنترل داخلی1400/05/14
125اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1400/06/21
126اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1400/06/23
127اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1400/07/18
128اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1400/07/17
129اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/07/10
130اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/08/26
131اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/09/17
132اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/09/24
133اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1400/09/03
134اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/10/08
135اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/11/06
136اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/11/20
137اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/12/04
138اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1401/01/31
139اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1401/02/21
140اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1401/04/15