بهنام بهزادفر

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1آشنایی با سرمایه گذاری در بورسدوره های عمومی بازار سرمایه1397/05/26
2مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای مالیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس1397/10/01
3مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس1397/10/28
4اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1397/07/15
5اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1397/07/19
6اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1397/08/04
7آشنایی با بورس مجازی (کد3)سمینارها و دوره های مجازی1397/07/07
8اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1397/08/29
9اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه اینظارت و کنترل داخلی1397/09/22
10اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه اینظارت و کنترل داخلی1397/10/14
11اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1397/10/06
12اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1397/11/04
13اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1397/11/04
14اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1397/11/11
15اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1397/12/03
16اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1397/11/25
17اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1397/11/12
18آشنایی با سرمایه گذاری در بورس - کد7دوره های عمومی بازار سرمایه1397/12/10
19مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای مالیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
20مباحث پیشرفته سرمایه گذاریمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
21اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/02/13
22آشنایی با سرمایه گذاری در بورسدوره های عمومی بازار سرمایه1398/03/09
23اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/03/02
24اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/03/02
25اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/03/31
26اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/03/31
27اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/03/24
28اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1398/03/30
29اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1398/04/28
30اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/04/07
31اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/05/04
32اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/05/04
33اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1398/05/18
34اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/05/10
35اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/06/15
36اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/06/15
37اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/07/05
38اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/07/05
39اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/07/19
40اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1398/07/04
41اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1398/07/26
42اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/08/03
43اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/06/29
44مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای مالیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
45مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
46اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه اینظارت و کنترل داخلی1398/07/04
47اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه اینظارت و کنترل داخلی1398/08/03
48اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/09/01
49اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/09/01
50اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/09/22
51اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/09/22
52اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/08/23
53آشنایی با سرمایه گذاری در بورس- نوبت هفتمدوره های عمومی بازار سرمایه1398/07/20
54اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1398/09/14
55اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1398/10/13
56آشنایی با سرمایه گذاری در بورس- نوبت هشتمدوره های عمومی بازار سرمایه1398/07/28
57اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه اینظارت و کنترل داخلی1398/09/15
58اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه اینظارت و کنترل داخلی1398/10/20
59اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/10/05
60اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/10/06
61اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/11/04
62اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/11/18
63اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/11/18
64اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1398/11/03
65اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/10/27
66اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/12/08
67آشنایی با سرمایه گذاری در بورس(نوبت یازدهم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/09/21
68اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/12/01
69اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1398/12/02
70اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/12/23
71اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1398/12/23
72اصول اخلاق و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/12/02
73اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1399/03/01
74اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1399/03/22
75اصول اخلاقی و معیار های رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/02/26
76اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1399/03/30
77اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1399/04/19
78اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1399/04/05
79اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1399/04/06
80آشنایی با سرمایه گذاری در بورس(نوبت اول-آنلاین)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/02/27
81اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1399/04/13
82اصول اخلاقی و معیار های رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/04/19
83اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1399/04/27
84اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1399/05/16
85اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1399/05/17
86اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1399/05/09
87اصول اخلاقی و معیار های رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/05/24
88اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1399/05/23
89اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1399/06/13
90اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1399/05/09
91اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه اینظارت و کنترل داخلی1399/05/03
92اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1399/06/21
93اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1399/07/03
94اصول اخلاقی و معیار های رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/06/14
95اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1399/07/11
96اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1399/06/28
97اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1399/07/25
98اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1399/07/25
99اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1399/08/16
100اصول اخلاقی و معیار های رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/07/24
101اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1399/09/07
102اصول اخلاقی و معیار های رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/09/20
103اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1399/08/30
104اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1399/10/05
105اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1399/10/05
106اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1399/10/23
107اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان-
108اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1399/11/09
109اصول اخلاقی و معیار های رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/10/26
110اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/12/01
111اخلاقپذیرش سفارش مشتریان1399/01/01
112اخلاقنظارت و کنترل داخلی1399/01/24
113اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/01/25
114قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1400/01/18
115اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/02/08