حسین سوهانی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1399/05/31
2قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1399/06/21
3قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1399/08/23
4قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1399/10/04
5قوانین و مقررات عمومی بازارپذیرش سفارش مشتریان1399/10/25
6قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهنظارت و کنترل داخلی1399/11/24
7قوانینپذیرش سفارش مشتریان1399/01/01
8قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1400/06/21
9قوانین عمومی تست آزمایشیپذیرش سفارش مشتریان1400/01/01