سپهر حسن خان پور

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1398/03/09
2قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1398/03/09
3قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1398/03/31
4قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1398/03/31
5قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1398/04/14
6قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1398/05/04
7قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1398/05/04
8قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1398/07/19
9قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1398/08/24
10قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1398/08/24
11قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1398/09/22
12قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1398/09/22
13قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1398/10/06
14قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1398/10/27
15قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1398/11/18
16قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1398/11/18
17قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1398/12/02
18قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1398/11/17
19قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1398/12/23
20قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1398/12/23