مهدی سوری

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1تحلیل صنعت پتروشیمیسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1397/11/04
2مجامع، افزایش سرمایه و نوسانگیری از حق تقدمسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1397/12/19
3تحلیل بنیادی جامع - نوبت اولدوره های عمومی بازار سرمایه1398/02/23
4آشنایی با مجامع، افزایش سرمایه گذاری و نوسان گیری از حق تقدم - نوبت اولسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1398/03/26
5تحلیل بنیادی جامع(نوبت دوم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/08/25