صابر جعفروند

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1برگزاری و حضور در مجامع عمومی صاحبان سهامسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1398/05/15