محمد نوروزپور شهربیجاری

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1سازوکارعملیاتی معاملات بورس کالادوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/08/30
2سازوکارعملیاتی معاملات بورس کالادوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/10/12
3سازوکارعملیاتی معاملات بورس کالادوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/11/03
4سازوکارعملیاتی معاملات بورس کالادوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/12/08
5اصول بازرسی و نظارتنظارت و کنترل داخلی1399/11/30
6مقررات بورس های کالایینظارت و کنترل داخلی1399/12/01
7سازو کار عملیاتی معاملات بورس کالادوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/02/09
8سازو کار عملیاتی معاملات بورس کالادوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/03/27
9مقررات بورس های کالایینظارت و کنترل داخلی1400/04/04
10اصول بازرسی و نظارتنظارت و کنترل داخلی1400/04/05
11سازو کار عملیاتی معاملات بورس کالادوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/04/24
12مقررات بورس های کالایینظارت و کنترل داخلی1400/05/15
13اصول بازرسی و نظارتنظارت و کنترل داخلی1400/05/10
14سازو کار عملیاتی معاملات بورس کالادوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/07/06
15سازو کار عملیاتی معاملات بورس کالادوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/08/24
16سازو کار عملیاتی معاملات بورس کالادوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/09/22
17سازو کار عملیاتی معاملات بورس کالادوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/10/06
18اصول بازرسی و نظارتنظارت و کنترل داخلی1400/10/21
19سازو کار عملیاتی معاملات بورس کالادوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/11/02
20سازو کار عملیاتی معاملات بورس کالادوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/11/18
21سازو کار عملیاتی معاملات بورس کالادوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/11/30
22سازوکار عملیاتی معاملات بورس کالادوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1401/02/22
23سازوکار عملیاتی معاملات بورس کالادوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1401/04/11