مهدی باغبان

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1مدیریت سرمایه گذاری در بورسدوره های عمومی بازار سرمایه1398/04/31
2مقررات مشاوره و سبدگردانینظارت و کنترل داخلی1398/06/28
3مقررات مشاوره و سبدگردانینظارت و کنترل داخلی1398/08/03
4مقررات مشاوره و سبدگردانینظارت و کنترل داخلی1398/09/28
5مقررات مشاوره و سبدگردانینظارت و کنترل داخلی1398/10/20
6مقررات مشاوره و سبدگردانینظارت و کنترل داخلی1399/05/03