آرش مرشدسلوک

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1سازوکارعملیاتی معاملات بورس کالادوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1397/06/22
2اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1397/07/26
3اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1397/07/26
4اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1397/09/02
5اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1397/09/02
6اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1397/08/24
7اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1397/08/24
8اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1397/09/30
9اصول اخلاقی و معیار رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1397/09/30
10مقررات بورس های کالایینظارت و کنترل داخلی1397/09/15
11سازوکارعملیاتی معاملات بورس کالادوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1397/09/01
12سازوکارمعاملاتی معاملات ابزار مشتقهدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1397/09/02
13مقررات بورس های کالایینظارت و کنترل داخلی1397/10/14
14مقررات بورس های کالایینظارت و کنترل داخلی1398/07/11
15مقررات بورس های کالایینظارت و کنترل داخلی1398/08/03
16مقررات بورس های کالایینظارت و کنترل داخلی1398/09/22
17مقررات بورس های کالایینظارت و کنترل داخلی1398/10/20
18مقررات بورس های کالایینظارت و کنترل داخلی1399/05/03