وحید ناصحی فر

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1مهارتهای رهبری و نفوذدوره های عمومی بازار سرمایه1400/11/02
2مهارتهای بازاریابی خدمات مالیدوره های عمومی بازار سرمایه1400/11/13
3مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1400/11/30