میثم میرهاشمی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1397/07/20
2مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1397/07/20
3مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1397/09/02
4مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1397/09/02
5مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1397/08/25
6مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1397/08/25
7مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1397/09/30
8مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1397/09/30
9مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1397/11/05
10مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1397/11/05
11مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1397/11/26
12راه اندازی باشگاه مشتریانسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1397/12/23
13مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1398/03/03
14مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1398/03/03
15مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1398/03/31
16مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1398/03/31
17مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1398/04/21
18مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1398/05/04
19مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1398/05/04
20مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1398/06/07
21مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1398/06/07
22مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1398/07/05
23مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1398/07/05
24مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1398/07/12
25مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1398/07/18
26مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1398/09/08
27مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1398/09/08
28مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1398/09/22
29مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1398/09/22
30مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1398/10/19
31مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1398/10/20
32مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1398/11/18
33مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1398/11/18
34مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1398/12/09
35مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1398/12/02
36مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1398/12/23
37مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1398/12/23
38مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1399/03/09
39مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1399/03/22
40مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1399/03/23
41مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1399/04/27
42مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1399/05/03
43مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1399/05/24
44مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1399/05/09
45مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1399/06/14
46مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1399/05/09
47مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1399/07/04
48مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1399/07/11
49مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1399/07/11
50مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1399/08/09
51مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1399/09/07
52مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1399/09/28
53مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1399/10/19
54مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان-
55مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1399/01/01
56تست 3پذیرش سفارش مشتریان1400/01/16