محمدصادق دبیری

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهنظارت و کنترل داخلی شرکت های کارگزاری1397/09/23
2قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهنظارت و کنترل داخلی شرکت های کارگزاری1397/10/14