مهدی افضلیان

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1تابلوخوانی در بورس (کد12)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/01/22
2تابلوخوانی در بورس (کد14)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/02/07
3تابلوخوانی در بورس (کد15)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/03/03
4تابلوخوانی در بورس (کد18)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/06/08